Nội dung khoá học

  1. Bài 3: Các tầng ý thức trong mỗi con người

  2. Bài 4: Sự thật về sức mạnh niềm tin định hình cuộc đời

  3. Bài 5: Sức mạnh niềm tin có thể phá huỷ hoặc kiến tạo cuộc đời

  4. Bài 6: Môi trưởng ảnh hướng tới niềm tin lớn như thế nào

  5. Bài 7: Niềm tin của bạn được giới hạn bởi những gì bạn học tập

  6. Bài 8: Niềm tin được thừa kế từ đời này sang đời khác

  7. Bài 9: Niềm tin được hình thành từ những trải nghiệm trong quá khứ

  8. Bài 10: Đọc vị tâm lý bất cứ ai thông qua hệ thống niềm tin

  9. Bài 11: Kỹ thuật Chân Bàn để phá vỡ những niềm tin hạn chế

  10. Bài 12: Những gì bạn làm đều ảnh hưởng tới con cái của bạn

  11. Bài 13: Câu hỏi thức tỉnh đánh thức con người phi thường trong bạn

  1. Bài 14: Bộ quy tắc Tương lai & Quá khứ

  2. Bài 15: Bộ quy tắc Bên trong & Bên ngoài

  3. Bài 16: Bộ quy tắc Tôi, Bạn, Chúng ta

  4. Bài 17: Bộ quy tắc Quá trình & Đích đến

  5. Bài 18: Bộ quy tắc Chung chung & Chi tiết

  6. Bài 19: Bộ quy tắc Tính nam & Tính nữ

  7. Bài 20: Bộ quy tắc Tương đồng & Đối lập

  8. Bài 21: Xây dựng phẩm chất trong bạn để ai cũng yêu mến

  9. Bài 22: Thực hành đọc vị thấu hiểu nội tâm những người quanh bạn

Thông tin khoá học

 • $868.00
 • 22 bài học
 • 2 giờ nội dung video